Liczby po angielsku 1-100 -1000 wymowa, ćwiczenia, liczebniki

Właśnie rozpoczynasz swoją przygodę z nauką języka angielskiego, a wymowa liczebników przyprawia Cię o zawroty głowy? To nic strasznego! Poznaj lepiej liczby oraz ich wymowę po angielsku i sam szlifuj swój angielski przed kolejną lekcją. 1, 2, 3 – let’s go! 

Liczby po angielsku do 20 – liczebniki zwykłe

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na dwie grupy: liczebniki główne (cardinal numerals) oraz liczebniki porządkowe (ordinal numerals). 

Liczebnik to część mowy oznaczająca liczbę, ilość, kolejność i wielokrotność. Wraz z liczebnikami porządkowymi, odpowiadającymi na pytanie „który z kolei?” to jedna z podstaw podczas nauki języka angielskiego.  

Zacznijmy od podstaw, czyli od liczb od 1 do 20. Cyfr od 1 do 12 warto nauczyć się na pamięć — dzięki temu pozostałe liczby będziemy w stanie utworzyć na podstawie tych, które już znamy, a znajomość liczb po angielsku do 20 pozwoli nam liczyć aż do 100! Dzięki tej wiedzy będziesz wiedzieć ile zapłacić w sklepie, określić, która godzina czy powiedzieć ile masz lat. 

0 – zero [ziro] 

1 – one [łan] 

2 – two [tu] 

3 – three [fri] 

4 – four [for] 

5 – five [fajw] 

6 – six [siks] 

7 – seven [sewen] 

8 – eight [ejt] 

9 – nine [najn] 

10 – ten [ten] 

11 – eleven [ilewen] 

12 – twelve [tłelw] 

 
Kolejne liczby po angielsku tworzymy, dodając końcówkę – teen do podstawy liczby początkowej, którą poznaliśmy już podczas nauki liczb od 1 do 10: 
 

13 – thirteen [fertin] 

14 – fourteen [fortin] 

15 – fifteen [fiftin] 

16 – sixteen [sixtin] 

17 – seventeen [sewentin] 

18 – eighteen [ejtin] 

19 – nineteen [najntin] 

Tak wyglądają liczebniki po angielsku do 20. Jak tworzyć kolejne dziesiątki? To nic trudnego. Wystarczy dodać końcówkę –ty do podstawy, której używaliśmy podczas tworzenia liczb od 12 do 20: 
 

20 – twenty [tłenti] 

30 – thirty [ferti] 

40 – forty [forti] 

50 – fifty [fifti] 

60 – sixty [siksti] 

70 – seventy [sewenti] 

80 – eighty [ejti] 

90 – ninety [najnti] 

100 – one hundred [łan handred] 

Liczby po angielsku od 100

Warto pamiętać, że sposób czytania liczb różni się między sobą w American English i British English – w Wielkiej Brytanii liczby powyżej 100 wymawia się, dodając słowo and po słowie hundred. W Stanach Zjednoczonych ta zasada nie obowiązuje.  

136 w USA – one hundred thirty-six [łan handred ferti siks] 
136 w UK — one hundred and thirty-six [łan handred end ferti siks] 

Dobiliśmy do setki! Co dalej? Jak tworzymy większe liczby? Nic prostszego — przed hundred wyrażającym setki dodajemy odpowiedni liczebnik wyrażający ich ilość: 

200 – two hundred [tu handred] 

300 – three hundred [fri handred] 

400 – four hundred [for handred] 

500 – five hundred [fajw handred] 

600 – six hundred [siks handred] 

700 – seven hundred [sewen handred] 

800 – eight hundred [ejt handred] 

900 – nine hundred [najn handred] 

Znasz już liczebniki po angielsku do 100. Umiesz też tworzyć liczby do 1000. Co dalej?  
 

thousand [tałsynd] – tysiąc 

1000 – one thousand [łan tałsynd], 2000 – two thousand [tu tałsynd]… Kolejne tysiące tworzy się analogicznie do setek. 

Uwaga! Podobnie jak w przypadku setek, mówiąc o tysiącach czy milionach, zawsze używaj liczby pojedynczej. Zarówno przy setkach, jak i tysiącach wyrażanych w liczbie mnogiej nie dodajemy końcówki -s/-es — w języku angielskim hundreds lub thousands z końcówką -s odpowiadającą liczbie mnogiej używamy tylko, gdy ilość tysięcy lub setek jest nieokreślona! 
 

Przykład: For thousands of years the moon has captured our imagination. – Przez tysiące lat księżyc przyciągał naszą uwagę.  

Przykład nr 2: For hundreds of years buddhism was widely accepted in india. – Przez setki lat buddyzm był szeroko akceptowany w Indiach.  

 
Jeśli potrzebujesz większych liczebników, by wyrazić daną ilość po angielsku, zapoznaj się z tymi liczbami: 

million – milion [mylion] 

billion – miliard [bylion] 

trillion – bilion [trylion] 

 
Kolejne mliony, miliardy i biliony tworzymy w języku angielskim analogicznie do setek czy tysięcy: 

1 000 000 – one million – jeden milion [łan mylion] 
2 000 000 000 – two billion – dwa miliardy [tu bylion] 

3 000 000 000 000 000 000 – three trillion – trzy biliony [fri trylion] 

Kiedy stosuje się liczebniki główne? 

Liczebniki główne w języku angielskim mogą być używane do ilościowego określenia przedmiotów, czasu czy kwot. Liczebniki te w języku angielskim są wyjątkowe w przypadku opisywania godzin, dat i ułamków — zupełnie inaczej niż w języku polskim. 

 • określanie liczb rzeczowników policzalnych
  10 people (10 osób), 14 days (14 dni),
  24 hours (24 godziny), 1,600 boxes (1600 pudełek); 
 • określanie czasu:
  6.00 six o’clock (szósta godzina), 8.20 twenty past eight (dwadzieścia po ósmej);
  4.50 ten to six (za dziesięć piąta), 
 • określanie wieku:
  My dad is 72 years old. – Mój tata ma 72 lata.
  My brother is 14. – Mój brat ma 14 lat. 
  You must be 18 to vote. – Musisz mieć 18 lat, żeby głosować. 
 • podawanie numerów telefonów:
  room 42 (pokój numer czterdzieści dwa), 
  0-777-88-35 zero (nought/zero) five five five (triple seven) seven seven (double eight) three five; 
 • daty (w latach) – w angielskim czytamy liczby dwuczłonowo aż do roku 2000:
  1510 fifteen (piętnaście dziesięć), 1861 eighteen sixty-one (osiemnaście sześćdziesiąt jeden), 
  1600 sixteen hundred (szesnaście setek; tysiąc sześćset), 1960 nineteen sixty (dziewiętnaście sześćdziesiąt), 
  2000 two thousand (rok dwutysięczny), 2008 two thousand and eight (dwa tysiące i osiem); 
 • stosowanie ułamków dziesiętnych oraz punktów procentowych – cyfra — kropka — cyfra:
  0.54 zero (nought/zero) (point) five four(czyli: zero przecinek pięć cztery),
  7.33 seven (point) three three, 
  5.9 % five (point) nine per cent; 
 • określanie kwot:
  $ 25 twenty-five dollars,
  $ 7.55 seven dollars fifty-five, 
  £ 140 a hundred and fourty pounds; 
 • gdy liczebnik występuje wraz z rzeczownikiem i odpowiada na pytanie „jaki?”:
  a ten-dollar note (banknot dziesięciodolarowy), 
  a two-kilo watermelon (dwukilogramowy arbuz); 
 • podawanie wyników sportowych:
  4 – 2 four two (cztery dwa / cztery do dwóch), 
  2 – 0 two nil (dwa zero / dwa do zera). 

Liczebniki porządkowe – angielski

Liczebniki porządkowe (ordinal numerals) odpowiadają na pytanie „który z kolei?”. Używamy ich, aby podać kolejność, datę, ułamki oraz w imionach władców i papieży. W języku angielskim liczebniki porządkowe są proste i warto poznać ich zapis skrótowy, lecz pierwszych warto nauczyć się na pamięć. 

Angielski nie wymaga zapisu z kropką jak poniżej. Należy jednak dodać do wyrazu odpowiednią końcówkę — zwykle jest to –th lub –ieth, aczkolwiek od tej reguły istnieją wyjątki. 

 1. – first [ferst]
 2. – second [sekynd]
 3. – third [ferd]
 4. – fourth [forf]
 5. – fifth [fyft]
 6. – sixth [syksf]
 7. – seventh [sewenf]
 8. – eighth [ejtf]
 9. – ninth [najnf]
 10. – tenth [tenf]

Język angielski pozwala na skrótowy zapis wyżej wymienionych liczebników, np. 1st, 2nd, 3rd, 4th itd. W liczbach większych niż 20 zmianie liczebnika głównego na porządkowy podlega wyłącznie liczba jedności — liczba dziesiątek pozostaje bez zmian. 

Oprócz pierwszych trzech, pozostałe liczebniki porządkowe tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę -th. Liczebniki dziesiętne kończące się na –y, po dodaniu –th, zmieniają końcówkę na –ieth

11th eleventh (jedenasty) [elewenf] 
12th twelfth (dwunasty) [tłelf] 
15th fifteenth (piętnasty) [fiftinf] 
20th twentieth (dwudziesty) [tłentief] 
21st twenty first (dwudziesty pierwszy) [tłenti ferst] 
42nd forty second (czterdziesty drugi) [forti sekynd] 
54th fifty fourth (pięćdziesiąty czwarty) [fifti forf] 
60th sixtieth (sześćdziesiąty) [sikstif] 
100th hundredth (setny) [handredf] 
102nd hundred and second (sto drugi) [łan handred end sekynd] 
1000th thousandth (tysięczny). [tałsyndf] 

Kiedy i jak używa się liczebników porządkowych? 

Podawanie kolejności  

 • Kiedy wyliczamy przedmioty, osoby, zjawiska to liczebnik porządkowy występuje zawsze w roli przymiotnika z przedimkiem określonym the:

The first time I saw him (pierwszy raz, gdy go zobaczyłem), 
The second row on the right (drugi rząd po prawej), 
The fourth person on the list (czwarta osoba na liście); 

Podawanie dat  

 • W języku angielskim dni miesiąca podajemy zawsze za pomocą liczebników porządkowych. Zawsze pamiętajmy o użyciu –the przed liczebnikiem! Faktem warty zapamiętania: przedimek the oraz przyimek of nie występują nigdy w zapisie dat, wymawiamy je, lecz ich nie piszemy! 

7th October (the seventh of October) 
21st June (the twenty-first of June) 
2nd February (the second of February) 
11th November, 1918 (the eleventh of November, nineteen eighteen) 
14th July, 1789 (the fourteenth of July, seventeen eighty-nine) 

Możemy także posłużyć się inną formą zapisu dat, która choć uproszczona, wciąż jest poprawna: 

October 6th (October the sixth) 
May 21st (May the twenty-first) 
February 2nd (February the second) 

Ułamki po angielsku 

 • W języku angielskim licznik w ułamku czytany jest zawsze za pomocą liczebnika głównego, zaś mianownik – porządkowego. Jeśli licznik jest większy niż jeden, liczebnik w mianowniku występuje w liczbie mnogiej.

1/2    a half (połowa, jedna druga) 
1/5    one fifth (jedna piąta) 
3 1/3 three and a third (trzy i jedna trzecia) 
3/7    three sevenths (trzy siódme) 
1/4    a quarter (ćwierć, jedna czwarta) 
3/4    three quarters (trzy czwarte) 
2/5    two fifths (dwie piąte) 

Podawanie imion władców, królów, cesarzy 

 • Podczas wymowy imion i tytułów władców czy papieży zawsze stosujemy konstrukcję: imię + -the + liczebnik porządkowy:

Henry VIII (Henry the Eighth), 
John XXIII (John the Twenty-third), 
Charles II (Charles the Second) 

Warto ćwiczyć i utrwalać wiedzę o liczebnikach — przydają się zawsze, a szybkie ich przyswojenie na pewno zaprocentuje na kolejnych etapach nauki języka!  
Powodzenia w dalszej nauce! 

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.