Poziomy angielskiego w skali CEFR

Obecnie język angielski jest językiem urzędowym aż w 52 krajach na świecie. Można również stwierdzić, iż jest to język, dzięki któremu jesteśmy w stanie porozumieć się z większością mieszkańców naszego globu. Co więcej w każdej polskiej szkole naucza się języka angielskiego, co potwierdza tezę, że jest to jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Przez cały okres szkolnictwa, uczeń zdobywa umiejętność posługiwania się językiem angielskim na różnych poziomach, które określa się przy pomocy skali CEFR.

Czym jest skala CEFR?

Skala CEFR jest skrótem angielskiej nazwy Common European Framework of Reference for Languages a w tłumaczeniu na język polski oznacza Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to skala stosowana na całym świecie, celem dokonania oceny umiejętności lingwistycznych w zakresie języka obcego. Przy pomocy skali CEFR określa się kompetencje językowe, poprawność stosowania języka w mowie i piśmie jak również ocenia się umiejętności gramatyczne.

Skala CEFR wyróżnia sześć poziomów umiejętności językowych, oznaczonych literami A, B oraz C wraz z odpowiednio dodanymi cyframi 1 oraz 2, i tak:

  • A1 oznacza poziom podstawowy,
  • A2 oznacza poziom elementarny,
  • B1 oznacza poziom średnio-zaawansowany,
  • B2 oznacza poziom średnio-zaawansowany wyższy,
  • C1 oznacza poziom zaawansowany,
  • C2 oznacza poziom bardzo zaawansowany.

Poziom A1

Jest to poziom podstawowy, określający osobę, która dopiero zaczyna przygodę z językiem obcym. Umiejętności pozyskane na tym etapie kształcenia pozwalają na podstawową komunikację w zakresie dokonywania czynności życia codziennego. Podczas komunikacji używane jest potoczne słownictwo, nie jest ubogacone synonimami, natomiast jest ono wystarczające do podstawowej i zrozumiałej dla odbiorcy komunikacji.

Według skali CEFR, osoba posiadająca kompetencje językowe na poziomie A1 jest w stanie zakomunikować, jak również zrozumieć, sformułowania dotyczące codziennego życia. Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie A1 jest w stanie przedstawić siebie, powiedzieć gdzie pracuje, mieszka, co lubi robić w wolnym czasie oraz czego nie lubi. Ponadto posiada umiejętność zrozumienia rozmówcy, posługującym się językiem obcym na tym samym stopniu zaawansowania, który mówi powoli i bardzo wyraźnie.

W zakresie czytania, osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie A1 potrafi przeczytać ze zrozumieniem proste teksty w języku obcym, jest w stanie rozpoznać znaczenie komunikatów na tablicach informacyjnych czy ulotkach lub prostych formularzach.

W zakresie pisania, osoba posługująca się językiem na poziomie początkującym, potrafi sporządzić krótką formę pisemną, odnoszącą się do niej samej oraz sytuacji, w której się znajduje.

Poziom A2

W skali CEFR poziom A2 jest stopniem bardziej zaawansowanym, na etapie posiadania kompetencji językowych na poziomie podstawowym. Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie A2, jest w stanie krótko opisać swoją sytuację życiową, potrafi powiedzieć co robi w życiu, gdzie pracuje, jakie ma pasje i zainteresowania, co lubi robić a czego nie lubi. Posiada możliwości lingwistyczne do zakomunikowania swoich potrzeb oraz potrafi przeprowadzić prostą rozmowę, pogawędkę. Ponadto rozumie proste komunikaty na tematy dotyczące bezpośrednio tej osoby, jak również potrafi przeprowadzić krótką, nieskomplikowaną aczkolwiek spontaniczną rozmowę.

W zakresie czytania, osoba posługująca się językiem obcym na poziomie A2, jest w stanie przeczytać i zrozumieć treść komunikatów publicznych przedstawionych na tablicach, ogłoszeniach, plakatach, ulotkach czy rozkładach jazdy. Po zapoznaniu się z treścią tekstu potrafi zastosować się do przyswojonych informacji.

W zakresie pisania, osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie A2, posiada umiejętność sporządzenia prostej, krótkiej formy pisemnej jak list prywatny lub e-mail. Ponadto jest w stanie napisać nieskomplikowaną wiadomość bądź notatkę dotyczącą jego życia.

Poziom B1

Znajomość języka obcego na poziomie B1 oznacza posługiwanie się nim na poziomie średnio-zaawansowanym. W zakresie mówienia i pisania osoba, posiadająca umiejętności komunikacyjne na poziomie B1, jest w stanie komunikować potrzeby oraz opinie wykraczające poza elementy dotyczące niej samej. Taki użytkownik potrafi swobodnie opowiadać o swoim życiu, pracy, szkole czy zainteresowaniach, jak również jest w stanie przeprowadzić rozmowę w tym zakresie.

Ponadto zdobyte umiejętności komunikacyjne umożliwiają jej na samodzielne poruszanie się po kraju, w którym używany jest język angielski, w związku z czym potrafi zarezerwować hotel, zamówić jedzenie czy skorzystać z innych usług. Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B1 buduje zdania złożone, używając czasu przeszłego prostego i czasu teraźniejszego dokonanego. Dzięki temu jest w stanie opisać sytuacje, w których się znajduje, jak również opowiadać o marzeniach, planach czy aspiracjach.

W zakresie czytania, osoba posiadająca umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B1, czyta i rozumie teksty dotyczące życia prywatnego, zawodowego, pracy czy szkoły jak również właściwie odczytuje znaczenie uczuć oraz potrzeb, wyrażonych w tekście.

W zakresie pisania, osoba posługująca się językiem obcym na poziomie B1 potrafi sporządzić prostą formę pisemną o charakterze opisowym, dotyczącą znanych jej tematów czy uczuć lub przeżyć.

Poziom B2

Według skali CEFR, osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B2 jest w stanie poprowadzić swobodną rozmowę z native speakerem, czyli osobą, dla której język angielski jest językiem rodzimym. W zakresie mówienia i słuchania, użytkownik języka obcego na poziomie B2, posiada kompetencje językowe do prowadzenia dyskusji na tematy nie tylko jej znane, ale również potrafi wyrażać opinie na tematy abstrakcyjne. Ponadto potrafi formułować wypowiedzi używając różnych synonimów oraz konstrukcji czasowych.

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie B2, jest w stanie zrozumieć ze słuchu wypowiedzi o charakterze dłuższym i skomplikowanym, wykraczającym poza tematykę związaną z tą osobą. Użytkownik jest w stanie ze rozumieniem słuchać nieskomplikowanych językowo audycji radiowych oraz oglądać filmy w obcym języku, odmianie prostej.

W zakresie czytania, osoba komunikująca się w języku angielskim na poziomie B2, potrafi przeczytać artykuł prasowy, reportaż oraz inne teksty literackie, pisane w standardowej odmianie języka.

W zakresie pisania, użytkownik języka obcego na poziomie B2 potrafi sporządzić dłuższą formę pisemną w formie rozprawki lub wypracowania, w których to przedstawi wady i zalety wybranego rozwiązania, zatem jest w stanie sformułować zarówno negatywne jak i pozytywne argumenty. Posiada również umiejętność pisania listów i wiadomości, w których przekazuje informacje dotyczące własnych przeżyć czy opinii.

Poziom C1

Według skali CEFR, osoba władająca językiem obcym na poziomie C1 jest użytkownikiem zaawansowanym. Osoba taka potrafi swobodnie i płynnie posługiwać się językiem angielskim, jest w stanie sformułować skomplikowane wypowiedzi oraz podjąć dyskusję na tematy dotyczące pracy, szkoły czy otaczającego świata. Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie C1 posiada kompetencje językowe do wypowiadania podstawowych komunikatów na każdy temat, jak również posługuje się zaawansowanym słownictwem, używając licznych synonimów. Użytkownik, posługujący się językiem obcym na poziomie C1 stosuje złożone formy gramatyczne, właściwy szyk zdania, używa wszystkich czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych jak również opanował bogate słownictwo. Jest w stanie przedstawić swoje stanowisko w danym zakresie, uzasadnić swój wybór, przedstawiając argumenty za i przeciw oraz wskazać wnioski wynikające z przedstawionego wywodu. Umiejętności językowe na poziomie C1, umożliwiają użytkownikowi na prowadzenie nieskrępowanej dyskusji zarówno w warunkach towarzyskich jak i zawodowych czy naukowych.

W zakresie słuchania, potrafi zrozumieć swojego rozmówcę, przekazywany główny komunikat, jak również podteksty oraz nastawienie rozmówcy. Ponadto jest w stanie zrozumieć dialogi w filmie, teksty piosenek czy audycje radiowe w języku obcym. Słuchając, jest w stanie zrozumieć przekazywaną treść, nawet jeżeli nie wszystkie elementy zdania są znane osobie posługującej się językiem obcym na poziomie C1.

W zakresie czytania, posiada kompetencje językowe do zrozumienia tekstu pisanego długiego i skomplikowanego. Osoba, władająca językiem obcym na poziomie C1 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki czy artykuł prasowy o charakterze naukowym, wykraczającym poza sferę zainteresowań użytkownika języka.

Poziom C2

Zgodnie z ustaloną skalą CEFR, poziom C2 jest najbardziej zaawansowaną formą znajomości języka obcego. Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie C2 jest w stanie podjąć dyskusję na każdy możliwy temat jak również jest w stanie zakomunikować każdą potrzebę. Osoba taka posługuje się bogatym słownictwem, zarówno specjalistycznym jak i potocznym, stosuje związki frazeologiczne, idiomy oraz złożone konstrukcje gramatyczne. Ponadto posługuje się językiem płynnie, nie popełni błędów stylistycznych ani gramatycznych. Osoba władająca językiem angielskim na poziomie C2 z łatwością poprowadzi dyskusję z native speakerem, jak również posiada umiejętność przeformułowania wypowiedzi w sposób zrozumiały dla rozmówcy. Jest w stanie opisać zjawiska, wydarzenia, uczucia czy przeżycia na kilka różnych sposobów, używając przy tym innych form leksykalno-gramatycznych.

W zakresie słuchania, osoba posługująca się językiem na poziomie C2, rozumie wszystkie wypowiedzi, również te wykraczające poza sferę życia lub zainteresowań użytkownika. Ponadto jest w stanie z łatwością rozumieć dialogi w filmie, tekst piosenki czy audycje radiową, w sytuacji gdy słowa wypowiadane są szybko i z zastosowaniem odpowiedniego akcentu.

W zakresie czytania, osoba władająca językiem obcym na poziomie C2, czyta ze zrozumieniem wszystkie teksty pisane, od najprostszych form po dzieła literackie posługujące się językiem specjalistycznym czy starą jego odmianą.

W zakresie pisania, osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie umie sporządzić poprawne gramatycznie i stylistycznie teksty w każdej formie. Potrafi tworzyć niesformalizowane pisma, wypełniać formularze urzędowe, pisać artykuły naukowe, utwory literackie czy opracowania w sposób w pełni zrozumiały dla odbiorcy.

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.